Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT B.V.

 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1       Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: “algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, servicecontracten en overeenkomsten, zulks zowel ter zake van het verrichten van (beheer)werkzaamheden als ten behoeve van de levering van zaken door PeetICT B.V. (hierna: PeetICT) aan haar opdrachtgevers en afnemers (hierna: de klant).

1.2       Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

1.3       De toepasselijkheid van inkoop-, levering of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door PeetICT afgewezen.

1.4       In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2 Offertes, overeenkomsten en prijzen

2.1       Alle offertes en aanbiedingen van PeetICT zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2       Overeenkomsten komen pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door een bevoegd vertegenwoordiger van PeetICT. Voor werkzaamheden waarbij gezien de aard en de omvang daarvan geen offerte of overeenkomst wordt toegezonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

2.3       PeetICT behoudt ten alle tijden het recht voor een offerte in te kunnen trekken, zulks evenzeer onverwijld na aanvaarding van de offerte door de klant.

2.4       Offertes van PeetICT hebben een beperkte geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.5       Alle door PeetICT genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege opgelegde heffingen, rechten of lasten.

2.6       Per 1 januari van ieder jaar worden de prijzen door PeetICT geïndexeerd. Deze indexatie is ook van toepassing op reeds overeengekomen (periodieke) servicecontracten en overeenkomsten.

2.7       Betaling dient te geschieden op het door PeetICT aan te wijzen bankrekening- of gironummer. De betaling van facturen van PeetICT dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Voorts is compensatie, aftrek of verrekening door de klant niet toegestaan.

2.8       Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van gehele betaling, is de klant aan PeetICT een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van PeetICT om volledige schadevergoeding te vorderen.

2.9       In het geval de betalingstermijn door de klant wordt overschreden, is de klant aan PeetICT voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

3.1       PeetICT behoudt de eigendom van alle door PeetICT aan de klant geleverde zaken zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, heeft voldaan.

3.2       Zolang vaststaat dat het eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de klant, is de klant niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of op enige andere wijze over de zaken te beschikken zonder de schriftelijke toestemming van PeetICT.

3.3       PeetICT behoudt het recht voor om in het kader van de gesloten overeenkomst ontvangen zaken, gegevens, databestanden, resultaten en overige gegevens onder zich te houden, ondanks een bestande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan PeetICT verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 4 Klachten

4.1       De klant dient klachten over geleverde zaken of verrichtte diensten binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of de diensten zijn verricht schriftelijk aan PeetICT te melden, zulks op straffe van verval van de mogelijkheid tot reclameren.

4.2       Indien een door de klant ingediende klacht door PeetICT gegrond wordt geacht, heeft PeetICT het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen.

Artikel 5 Intellectuele rechten en industriële eigendom

5.1       Het auteursrecht, waaronder begrepen alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de programmatuur, software en apparatuur die door PeetICT aan de klant wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij PeetICT of haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De klant verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

5.2       Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.

5.3       Het staat PeetICT vrij technische maatregelen te treffen ter bescherming van de apparatuur.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1       Elk van de partijen garandeert dat alle, al dan niet van de andere partij ontvangen, gegevens waarvan men weet ofwel dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, volstrekt geheim zullen blijven, tenzij uiteraard deze gegeven conform een wettelijke verplichting openbaar gemaakt dienen te worden. De ontvangende partij van de vertrouwelijke gegevens, gebruikt deze slechts voor doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen of beide partijen als vertrouwelijk is aangeduid.

6.2       De klant vrijwaart PeetICT voor aanspraken van personen van wie (persoons)gegevens geregistreerd zijn of verwerkt worden in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting daartoe. Vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet indien de klant aantoont dat aan de aanspraak ten grondslag liggende redenen uitsluitend aan PeetICT toerekenbaar zijn.

Artikel 7 Service en onderhoud

7.1       Service- en onderhoudswerkzaamheden worden door PeetICT overeenkomstig de service-overeenkomst uitgevoerd.

7.2       Door PeetICT kunnen wijzigingen aangebracht worden in de omvang alsmede de inhoud van de te verrichten service. PeetICT zal de klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1       De totale aansprakelijkheid van PeetICT. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een halfjaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een half jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan          € 25.000,-- (vijfentwintig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van PeetICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden;

b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.2       Aansprakelijkheid van PeetICT voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan PeetICT voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan PeetICT voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.3       De aansprakelijkheid van PeetICT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant PeetICT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en PeetICT ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PeetICT in staat is adequaat te reageren.

8.4       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PeetICT meldt, doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de schade.

8.5       De klant vrijwaart PeetICT voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door PeetICT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 9 Levering en termijnen

9.1       De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Artikel 10 Garantie

10.1     PeetICT garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PeetICT geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal PeetICT deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij de leverancier geldende of gebruikelijke garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal PeetICT nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. PeetICT kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt gezonden. Bovengenoemde voorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma’s.

Artikel 11 Overmacht

11.1     Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

Artikel 12 Beëindiging

12.1     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet, in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.2     Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3     PeetICT kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant –al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. PeetICT zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.4     Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij PeetICT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die PeetICT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1     De overeenkomsten tussen PeetICT en de klant worden beheerst door het Nederlandse recht.

13.2     Geschillen die tussen PeetICT en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Middelburg.